Klešťové multimetry
      Měření proudů klešťovými multimetry  se vyznačuje několika výhodami mezi které lze zahrnout: měření v obvodu bez jeho  rozpojení (rychlost měření, reálné měření  za provozu), galvanické oddělení (induktivní vazba, bezpečná měření), měření proudů od několika mA  (svodové proudy) do jednotek  kA, měření proudů stejnosměrných (Hallovy sondy) a střídavých (proudové transformátory), apod. Při měření proudů "kleštěmi"  je možné používat klešťové multimetry nebo klešťové převodníky připojitelné k digitálním multimetrům, popř. k osciloskopům (proudové sondy).

1. Měření stejnosměrných proudů proudů

Fotografie

Při měření velmi malých stejnosměrných proudů (pA) se používá měření úbytku napětí na  vysokoohmovém odporu mikrovoltmetrem s parametrickým modulačním zesilovačem na vstupu. K zesílení velmi malých úrovní se používá  zesilovač s  kapacitním parametrickým modulátorem. Stejnosměrné proudy řádu  mA a  jednotek A lze měřit analogově magnetoelektrickými ampérmetry. U číslicových přístrojů se měří A/D převodníkem  úbytek napětí na bočníku. Vstupní odpor číslicového ampérmetru, který by měl být v ideálním případě nulový je přibližně roven odporu bočníku. Měření je zatíženo chybou metody, kterou lze kompenzovat použitím elektronických převodníků proudu na napětí, jejichž vstupní odpor je teoreticky nulový. K měření velkých stejnosměrných proudů (stovky A) nelze použít bočník, protože na něm vzniká velká výkonová ztráta a dochází k jeho nadměrnému oteplování. Stejnosměrné proudy větších hodnot  se měří  magnetickými snímači - Hallovy sondy.  Většinou se používá diferenciální zapojení, aby bylo možno kompenzovat vliv vnějšího magnetického pole.

2. Měření střídavýchproudů

       K velmi přesnému měření efektivní hodnoty malých střídavých proudů se používají komparátory stejnosměrného a střídavého proudu s termoelektrickým měničem (v poslední době se speciální polovodičovou strukturou). K měření střídavých proudů řádu miliampér až jednotek ampér  jsou vhodné bezindukčnostní bočníky. Kmitočtově je toto měření v řádu jednotek kHz. Protože se bočník zahřívá je doporučen výrobci multimetrů interval měření 15 sekund měření a 5 minut ochlazení bočníku.K velmi přesnému měření střídavých proudů  nelze použít bočníky určené k měření proudů stejnosměrných, protože je přesnost měření negativně ovlivněna vzájemnou indukčností mezi proudovým a napěťovým obvodem. K měření se v některých případech používají speciální koaxiální bočníky, které mohou měřit v kmitočtovém pásmu do stovek kHz.  Při měření, které má být galvanicky odděleno se používají měřicí klešťové transformátory proudu - klešťové multimetry, které měří při technických kmitočtech 50Hz až 400Hz.  Většina klešťových multimetrů  umožňuje měřit proudy až do jednotek kA. Podle druhu převodníku (Ustř / Uss) jsou určeny k měření střední nebo efektivní hodnoty střídavých veličin.

Fotografie

3. Rozdělení klešťových multimetrů.

      Klešťové multimetry lze rozdělit podle účelu na:

    klešťové multimetry měřicí velmi malé proudy (svodové proudy)
    klešťové multimetry měřicí střídavé proudy
    klešťové multimetry měřicí stejnosměrné a střídavé proudy
    klešťové multimetry doplněné měřením výkonu
    klešťové multimetry s měřeném výkonu a harmonických složek

Klešťové multimetry měřicí svodové proudy.

       Svodové proudy od 10mA lze měřit klešťovým multimetrem Unitest CHB 3, který měří také střídavá napětí do 400V a odpory od 1Ohm do 400Ohm. Klešťový multimetr CHB 3  testuje také spojitost elektrického obvodu.  Maximální průměr měřeného vodiče může být 30mm, naměřené hodnoty jsou zobrazeny na 3 3/4 číslicovém displeji. Klešťový multimetr Unitest 93440 měří proudy od 0,1mA do 20A s přesností +/-(1%+5).  Přístroj je vybaven funkcí DataHold a maximální průměr měřeného vodiče je 12mm.

Klešťové multimetry měřicí stejnosměrné a střídavé proudy.

       Mezi klešťové multimetry měřicí malé AC a DC proudy je možné zařadit přístroje Unitest CHB15 a CHB35, které mají nejmenší měřicí rozsah 0,01A s rozlišením 1mA. Přístroje měří proud vodičem s max. průměrem 23 mm, mají funkce DataHold / Min / Max. Unitest CHB 35 měří skutečnou efektivní hodnotu střídavého proudu (True RMS). Multimetry, jak říká název sám, měří také DC a AC napětí, odpory, kmitočet a jsou vybaveny rychlou analogovou stupnicí.

       Klešťový multimetr F15 měří proudy na dvou rozsazích 0,2 až 400 a 1000A, stejnosměrná a střídavá napětí do 600V, odpory, kmitočet, testuje spojitost  obvodu,  polovodičové přechody diod, u DC proudů má automatické nastavení nulové hodnoty. Změna rozsahu je automatická nebo manuální. Výstupní analogový signál umožňuje záznam na zapisovač, popř. výstup na adaptér. Krytí přístroje je IP 30. Multimetr indikuje  Min a Max hodnoty  nespojitostí jejíž šířka je min 500ms. Bohaté příslušenství  rozšiřuje možnosti použití. Z praktických zkušeností lze říci, že s klešťovým multimetrem Chauvin Arnoux F15 nejsou problémy při prvotní ani při opětovných kalibracích.

Fotografie

Klešťové multimetry měřicí střídavé proudy.

Klešťové multimetry v nabídce AMT měřicí technika měří AC proudy od 0,01A až do několika kA.  K měření malých proudů jsou určeny přístroje Unitest CHB140 s minimálním měřicím rozsahem 0,01A. Klešťové multimetry Chauvin Arnoux F11 a F13 tvoří standard přístrojů měřicích střídavé RMS (F11) a TRUE RMS  (F13) proudy  do 700A. Multimetry měří také stejnosměrná a střídavá napětí do 600V, odpory do 4kOhm, detekují MIN a MAX nelinearity o šířce  100ms. Přístroje mají vnitřní paměť DataHold,  provádějí test spojitosti obvodu a testují přechody diod. Klešťový multimetr F13  měří ještě kmitočet do 4 kHz.  Multimetry mají krytí IP30 a mohou obejmout vodič o průměru 42mm.