Proudové sondy Tektronix a Chauvin Arnoux k osciloskopům
      AMT měřicí technika nabízí ucelenou řadu proudových sond spolupracujících jak s osciloskopy, tak s digitálními multimetry.

      Sondy používané v měřicí technice pro měření elektrických veličin lze rozdělit na sondy napěťové, logické, proudové a speciální. Článek se zabývá sondami proudovými, které lze připojit přímo k osciloskopům.

      Proudové sondy umožňují měřit proud vodičem bez nutného rozpojení obvodu (měření velmi malých proudů v telekomunikacích, instalace a údržba počítačových sítí, měření v energetice, aplikace v automobilovém průmyslu, apod.). Sondy mohou měřit jak střídavé proudy (proudové transformátory), tak proudy stejnosměrné  (Hallovy sondy). Střídavé sondy nevyžadují externí zdroj napájení, mají zpravidla kmitočtový rozsah měřeného proudu od několika Hz až do MHz a výše, sondy měřicí  proudy stejnosměrné (s externím zdrojem) pracují obvykle v kmitočtovém pásmu DC až několik desítek MHz. Magnetické obvody sond jsou většinou dělené což umožňuje obejmout měřený vodič.  Při saturaci magnetických obvodů (překročení proudového zatížení) dochází k přechodu do nelineární části charakteristiky B = f (H) a měření je zatíženo přídavnou chybou. U proudových sond určených k velmi přesným měřením je uváděn koeficient "Amp*S", který by neměl být překročen (parametr je uváděn u proudových sond Tektronix).

      U proudových sond jsou často uváděny v katalozích  následující parametry: kmitočtový rozsah měření proudu, maximální vstupní proud, převodní poměr (mV/A), měření proudů AC nebo AC+DC, maximální průměr vodiče, který může obejmout magnetický obvod a zakončení sondy u přístroje (u osciloskopů většinou BNC). Sondy zakončené banánky jsou připojovány k digitálním multimetrům, popř, k multimetrům osciloskopů (např.řada THS 700A).

      Z produkce firmy Tektronix jsou  rozšířeny  sondy A 621 a A 622, které mají velmi dobrý poměr kvality k ceně. (Proudové měřicí systémy řady AM 5000 a sondy CT1-4 jsou určeny k speciálním měřením a nejsou v článku diskutovány).

      Proudová sonda A 621 měří střídavé proudy do 2000 A, v kmitočtovém pásmu do 50kHz. Maximální průměr měřeného vodiče je 54mm. Sonda A 622 měří jak stejnosměrné, tak střídavé proudy do 100 A v kmitočtovém pásmu DC až 100kHz. Průměr měřeného vodiče je max. 11,8 mm. K osciloskopům DPO řady TDS 3000 jsou doporučeny výrobcem proudové sondy TCP 202 spolupracující s softwarem počítače.

      Francouzská firma Chauvin Arnoux  nabízí celou řadu klešťových, cenově dostupných,  proudových sond určených k měření stejnosměrných a střídavých proudů od několika mA až do 9kA. Sondy Chauvin Arnoux, které lze připojit přímo k osciloskopu tvoří pouze část z produkce klešťových převodníků různého provedení připojitelných k osciloskopům a digitálním multimetrům (provedení MN, EN, YZ, C, DN a PAC).

      Proudová sonda spolupracující přímo s osciloskopem MN 60 měřicí střídavé proudy od 0,5A do 600A má převodní charakteristiku 10 mV/A a měří v kmitočtovém pásmu od 40Hz do 40kHz. Sondou lze měřit vodiče s max. průměrem 20 mm. Sonda D 38N měří střídavé proudy ve dvou rozsazích od 1A do 900A a od 1A až do 9 kA. Měření probíhá  v kmitočtovém rozsahu 10Hz až 50kHz.

      Měření stejnosměrných a střídavých proudů umožňuje sonda EN 3 měřicí od 50mA do 10A. Sonda měří v pásmu DC až 100kHz. Max průměr měřeného vodiče je 11,8 mm.

      Měření stejnosměrných a střídavých proudů tekoucích vodičem o max. průměru 30mm se sondou PAC 12 pokrývá  kmitočtový rozsah DC až 10kHz. Sonda měří střídavé proudy od 0,2A do 400A s převodním poměrem 10 mV/A a stejnosměrné proudy od 0,4A do 600A s převodním poměrem 1 mV/A. K měření velkých proudů je určena proudová sonda PAC 22 umožňující měření proudů ve vodičích s max. průměrem 39mm. Sonda měří opět ve dvou rozsazích. Maximální měřitelné stejnosměrné proudy jsou 1400A, střídavé proudy měří do 1000 A (1400 A šš).

      Měření  střídavých proudů pružnými potenciometry AmpFLEX Chauvin Arnoux (Rogowskiho - Chattockův  potenciometr) a řada klešťových převodníků spolupracujících s digitálními multimetry  bude popsáno v jiném článku.