Měřiče výkonu

          Měřicí přístroje pro měření výkonu - wattmetry lze rozdělit, podle kmitočtového pásma ve kterém mohou měřit na měření v oblasti technických kmitočtů (50Hz) a na měření výkonu VF zařízení (MHz).

Fotografie

Měření výkonu v soustavách s technickými kmitočty zahrnuje měření jednofázová a měření v třífázových soustavách. Podle Blondeova teorému lze měřit celkový činný výkon v n-vodičové soustavě pomocí n-1 wattmetrů. Při měření např. dvěma wattmetry (Aronovo zapojení) musí být ale součet proudů podle Kirchhoffova zákona ve všech fázích roven nule. Pokud má měřená soustava nerovnoměrné rozložení proudů musí se měřit výkon v každé fázi samostatně a k měření je nutné použít speciální wattmetry - analyzátory sítě

Fotografie

Současné wattmetry, měřící v pásmu technických kmitočtů, nabízejí možnost měření výkonu činného, jalového a zdánlivého, vyhodnocení napětí a proudu, kmitočtu, cos fí, apod. Napětí měřené wattmetrem je připojeno k obvodu přímo. Stejnosměrný (Hallovy sondy) nebo střídavý (proudový transformátor) proud se měří pomocí proudových kleští (galvanické oddělení od měřeného obvodu). Nové wattmetry s digitálním vyhodnocením Metrix PX120 a PX110 byly vyvinuty speciálně jak pro náročné průmyslové aplikace, tak k demonstraci v laboratořích středních a vysokých škol. Přístroj PX 110 je určen pro měření v jednofázových soustavách, PX 120 měří také v třífázových souměrných soustavách. Wattmetry měří RMS hodnoty, velký LC displej zobrazuje současně napětí, proud a výkon, popř. jiné veličiny vybrané uživatelem. Veličiny jsou měřeny ve čtyřech kvadrantech komplexní roviny. Funkce INRUSH umožňuje měření maximální hodnoty během poloviny periody, SMOOTH napomáhá při měření nestabilních průběhů. Přístroje komunikují s prostředím pomocí galvanicky odděleného rozhraní RS 232, software umožňuje tisk naměřených hodnot, jejich uchování, uložení na pevný disk, apod.

Fotografie

Wattmetr Chauvin Arnoux C.A 8210 měří RMS hodnoty činného, jalového a zdánlivého výkonu od 30 do 600k (W, VA, VAar), na velkém displeji vyhodnocuje současně 7 měřených veličin. K přístroji, který měří činný, jalový a zdánlivý výkon, napětí, proud, kmitočet, cos fí, apod., jsou dodávány dvě verze proudových kleští a to do 500A a 1kA. Průmyslové klešťové wattmetry Chauvin Arnoux řady F20 analyzují kromě výkonu také harmonické složky (do 31-té.). Výpočtem určují THD (celkové harmonické zkreslení) k první nebo základní složce, CF (činitele výkyvu) a DF (zkreslení). Jsou určeny jak pro měření střídavýc, tak stejnosměrných a střídavých veličin. Na LC displeji zobrazujícím současně tři veličiny, lze zobrazit jak měřené veličiny výkonu (P,S,D), napětí, kmitočtu, proudu, apod., tak i jednotlivé harmonické složky, popř. celkové harmonické zkreslení. Řada zahrnuje celkem čtyři modely měřící výkon nebo výkon a harmonické složky. Analyzátor F 27 měřící stejnosměrné a střídavé veličiny umožňuje také komunikovat po rozhraní RS 232.

Fotografie

         Kombinovaný přístroj Chauvin Arnoux C.A 8310 provádí analýzu třífázových vyvážených a nevyvážených sítí. S proudovými převodníky řady AmpFLEX měří až do 3kA, přímé měření napětí je do 600V, s napěťovým transformátorem lze tento rozsah zvýšit. Přístroj může mít vestavěnou tiskárnu, obsahuje vnitřní paměť, komunikuje po rozhraní RS 232. Kromě výkonů a základních elektrických veličin provádí také analýu odběru elektrické energie. LC displej analyzátoru zobrazuje jak absolutní hodnoty naměřených veličin, tak zobrazení vrovině YT.

         Mirkovlnné průchozí wattmetry - reflektometry s analogovým vyhodnocením řady ORITEL RW pokrývají kmitočtové pásmo od 2MHz do 2700MHz a obsahují celkem 6 základních modelů v provedení běžném nebo military. Přístroje pracují s výkony od 3 mW až do 1 kW. Modely RW306 a RW521 jsou v referencích NATO. Přístroje jsou napájeny z vestavěných akumulátorů, což umožňuje použití v terénu, jsou určeny k rychlému měření v mnoha aplikacích (anténní technika, aplikační měření vysílač/přijímač). Cenová dostupnost a široký rozsah kmitočtového pásma umožňuje jejich zařazení v mnoha měřeních. Při měření je RF wattmetr zapojen do obvodu mezi výstup přenosového členu a pracovní obvod (kabel, anténa, apod). Připojení k obvodu je provedeno N - konektory.