Chyba měření - nejistota měření
Obecná část

        Každé měření je zatíženo určitou chybou, proto žádným měřením nezískáme správnou hodnotu měřené veličiny. Měřením se pouze přiblížíme ke správné hodnotě. Do jaké míry je rozdílnost správné a naměřené hodnoty závisí na přesnosti měřicího přístroje a přesnosti měřicí metody - na chybě měření. Přesnosti měřicích metod, jakož i chyby systematické a nahodilé nejsou předmětem tohoto článku.

Během měření se uplatňují různé vlivy, které se projeví odchylkou mezi skutečnou a naměřenou hodnotou reálně měřené veličiny. Rozsah hodnot, které lze přiřadit k měřené hodnotě charakterizuje nejistota měření.

Chyba charakterizující přesnost měřicího přístroje se vyjadřuje jako chyba absolutní a chyba relativní.
 

Chyba absolutní je dána vztahem Dx = Xm - Xs

                                                 kde Xm je hodnota naměřená a Xs je hodnota správná.
 

Chyba relativní může být udána v několika tvarech, jako "bezrozměrné číslo", v "%" nebo v jednotkách "ppm".

Bezrozměrné číslo: chyba relativní je dána vztahem dx = Dx / Xs [ - ]

Vyjádření v "%": chyba relativní je dána vztahem dx = (Dx / Xs) (100) [ % ]

Vyjádření v jednotkách "ppm": chyba relativní je dána vztahem dx = (Dx / Xs) (1 000 000) [ ppm ]
 

Nejistota měření charakterizuje rozsah hodnot, které lze přiřadit k měřené veličině. Je označována symbolem u.

Standardní nejistoty se dělí, podle vyhodnocení na nejistoty kategorie A a nejistoty kategorie B.
 
 

Analogové vyhodnocení naměřené veličiny

Chyba měřicího přístroje s analogovým vyhodnocením měřené veličiny je rozdělena na chybu absolutní a chybu relativní.
 

Chyba absolutní je dána vztahem Du = Xm - Xs

                                                 kde Xm je hodnota naměřená a Xs je hodnota správná.
 

Chyba relativní je vztažena k měřené hodnotě "Xm".
 

Třída přesnosti určuje maximální relativní chybu přístroje v % nejvyšší hodnoty měřicího rozsahu. U analogových přístrojů je udávána třída přesnosti T v hodnotách (0,05 - 0,1 - 0,2 - 1 - 1,5 - 2,5 - 5).

Absolutní chyba (při referenčních hodnotách, zanedbáváme např. vliv oteplení) se vypočítá podle vztahu

Du = (T / 100) (M)

                      kde T je třída přesnosti, M je hodnota nejvyššího měřicího rozsahu.

Chyba relativní je dána potom vztahem

du = (Dx / Xm) (100) = (M / Xm) T [ % ]

                     kde M je hodnota nejvyššího měřicího rozsahu, T je třída přesnosti a Xm je naměřená hodnota.

Příklad výpočtu

Voltmetr s třídou přesnosti 2,5 a rozsahem 100 V naměřil na analogové stupnici 20 V.

V našem případě je: T = 2,5, M = 100, Xm = 20

Neurčitosti měření Du a du jsou dány vztahy

Du = (2,5 / 100) 100 = 2,5 V

du = (100 / 20) 2,5 = 12,5 %

Poznámka:

Naměříme-li měřit stejným přístrojem na stejném měřicím rozsahu např. 90 V bude chyba

du = (100 / 90) 2,5 = 2,78%.

Pokud budeme měřit hodnotu 20V na rozsahu např. 20 V bude chyba

du = (20 / 20) 2,5 = 2,5%.

Z těchto hodnot vyplývá, že při měření přístrojem s analogovým vyhodnocením je vhodné měřit v poslední třetině měřicího rozsahu kde je chyba nejmenší. Při měření 20 V na rozsahu 100 V byla rel. chyba 12,5%, při měření 90 V na rozsahu 100 V byla rel. chyba 2,78%, při měření 20 V na rozsahu 20 V byla rel. chyba 2,5%.
 
 

Digitální vyhodnocení naměřené hodnoty

Základní chyba u číslicových multimetrů je udávaná většinou ve vztahu

        +/- (% čtení + % rozsahu)

což je ekvivalentní vztahu

        +/- (% čtení + LSB číslice).

V anglických návodech je udáván vztah

        +/- (% rdg + digit).

Poznámka: u číslicového multimetru s rozsahem 10.000, představuje změna +/-1 číslice velikost napětí 0,001V (poslední číslice - LSB -nejméně význačný bit).

Příklad výpočtu

U multimetru s rozsahem 10V a chybou čtení +/- (0,0015 % čtení) je při různé hodnotě vstupní veličiny různá chyba čtení.

     vstupní úroveň: 10 V - chyba čtení: 150 uV

     vstupní úroveň: 1 V - chyba čtení: 15 uV

     vstupní úroveň 0,1 V - chyba čtení: 1,5 uV

U multimetru s rozsahem 10V a chybou rozsahu +/- (0,0004 % rozsahu) je při různé hodnotě vstupní veličiny stejná chyba rozsahu.

     vstupní úroveň: 10 V - chyba rozsahu: 40 uV

     vstupní úroveň: 1 V - chyba rozsahu: 40 uV

     vstupní úroveň 0,1 V - chyba rozsahu: 40 uV

Celková chyba je dána součtem chyby čtení a rozsahu.
 

Poznámka: je-li např. celková chyba vyjádřena vztahem (HP 34 401A)

     +/- (0,0020% čtení + 0,0005% rozsahu)

je při měření napětí 5 V na rozsahu 10 V celková chyba

     chyba čtení: 0,0020 x 5 V = 100 uV

     chyba rozsahu: 0,0005 x 10 V = 50 uV

     celková chyba je tedy 100 uV + 50 uV = 150 uV.

chybu lze vyjádřit také:

          +/- 150 uV

         +/- 0,0030% z 5 V (měřená hodnota)

         +/- 30 ppm z 5 V (měřená hodnota)
 
 

Výběr digitálního multimetru

Přesnost

Přesnost má přímý vztah k možnosti max. čítání - např. u multimetrů Hexagon s čítáním "5000" a u vyšší řady "500 000" je minimální chyba rozsahu. Pokud má multimetr čítání pouze max. 1999, je u tohoto přístroje chyba rozsahu (přímý vztah k LSB) mnohonásobně vyšší. Také u stolních multimetrů provedení 5 1/2 číslic (DM -1150) a 6 1/2 číslic (HP34 401A) je minimální chyba jak rozsahu, tak i čtení.
 

Citlivost

Citlivost určuje schopnost multimetru zaznamenat minimální úroveň pro dané měření na vstupních svorkách (nejmenší napětí, které může multimetr měřit). Je opět ve vztahu k max. čítání přístroje - Hexagon "500 000".
 

Rozlišení

Rozlišení určuje nejmenší změnu napětí měřitelnou multimetrem (napětí odpovídající změně zobrazení o "1" na nejmenším místě - LSB). Rozlišení bývá u mnohých přístrojů zaměňováno nesprávně s přesností.
 

Analogově číslicový převodník

Typ převodníku ovlivňuje zejména rychlost měření - počet měření za sekundu. Nejrozšířenější jsou multimetry s dvoutaktní integrací, postupná aproximace umožňuje měření až 10 000 / sekundu.
 

Převodník AC napětí a proudů

U multimetrů je nutno v mnoha případech měřit True RMS (skutečnou efektivní hodnotu) střídavých veličin v předem definovaném kmitočtovém pásmu s daným činitelem tvaru (CF). Např. multimetr Hexagon 720 měří True RMS střídavá napětí v kmitočtovém pásmu do 100 kHz.
 

Komunikace s prostředím

Většina multimetrů komunikuje s prostředím po sériovém rozhraní RS 232, které je opticky izolováno a nevyžaduje přídavné karty do počítače. Paralelní sběrnice GPIB umožňuje propojovat více měřicích přístrojů do měřicího systému. V poslední době je aplikováno rozhraní USB.