LCR měřiče v nabídce AMT
AMT měřicí technika rozšířila sortiment LCR měřičů o přístroje řad BS 40xx a TH 28xx. Přístroje se vyznačují jak zajímavými technickými vlastnostmi, tak velmi příznivou cenou.

Fotografie

      Standardní nabídku AMT měřicí techniky tvoří oblíbený LCR měřič 9216A. LCR měřič 9216A měří při pěti pevně nastavených kmitočtech (100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz a 100kHz) s přesností na základních rozsazích 0,05%. Napětí na měřené součástce je dáno v pevné posloupnosti (250 mV, 500mV a 1Vrms) nebo volitelným krokem. Režim měření a spouštění přístroje lze nastavit manuálně nebo automaticky s možností volby rychlosti měření (2, 10 a 20 měření/s). Měření elektrolytických kondenzátorů usnadňuje interní nebo externí BIAS (max. 2V / 40V). U měřených součástek jsou zobrazovány na velkých přehledných displejích hodnoty R+Q, L+Q, C+D a C+R, přičemž volba měření může být automatická nebo manuální (v režimu výběru součástek je nutno nastavit volbu manuální). Před měřením komponentů lze po připojení Kelvinových svorek provést kalibraci s otevřeným nebo uzavřeným obvodem. Výsledek kalibrace může být uchován ve vnitřní paměti přístroje. LCR měřič disponuje celkem 10 pamětmi uchovávající nastavení přístroje. Uchování a vyvolání z paměti je prováděno standardně tlačítky STO, RCL. V paměti číslo 1 je uchováno nastavení výchozí, které lze použít v případě, že bylo s přístroje zacházeno nestandardním způsobem. Vnitřním procesorem řízený přístroj provádí také výběr součástek v absolutní hodnotě nebo v procentech nastavené hodnoty. Třídění (BINS) může být až v šesti třídách, jejichž úroveň opět nastavuje uživatel. Celý proces třídění je prováděn automaticky s vyhodnocením naměřených hodnot na displeji. U měřených součástek je zobrazována absolutní naměřenou hodnota (VALUE) nebo odchylka od hodnoty a to opět absolutně (DEV) nebo v procentech (DEV%). Standardně je přístroj dodáván s rozhraním RS 232 a popisem komunikačního protokolu. Příslušenství tvoří Kelvinovo připojení a sběrnice GPIB. Radiální připojení (Radial Fixture) je dodáváno standardně s přístrojem, axiální připojení a SMT sonda jsou řešeny formou příslušenství (OPT). Uvedené technické parametry předurčují přístroj k laboratorním a servisním měřením, přičemž zajímavý je také poměr ceny a technických parametrů.

Fotografie

      Ruční digitální LCR měřič TH 2821 s víceřádkovým LC displejem (2 x 5 číslic + měřené parametry, jednotky a nastavení přístroje) je napájen z vnitřního akumulátoru (9 V) nebo externího adaptéru. Přístroj měří (R+Q, L+Q, Z+Q a C+D) parametry pasivních součástek při kmitočtech 100 Hz, 120 Hz a 1 kHz, pevně nastaveným testovacím napětím 300 mV. Základní přesnost deklaruje výrobce 0,3% (je závislá jak na velikosti a druhu měřené součástky, tak na limitních hodnotách v daném oboru měření). Kelvinovo připojení, které je proti uvolnění zajištěno šrouby, umožňuje kalibraci s otevřenými nebo zkratovanými svorkami.Přístroj sám určí zkratované nebo otevřené svorky a upozorní obsluhu na chybný požadavek kalibrace.Velký LC displej zobrazuje jak přímo naměřené hodnoty, tak absolutní nebo relativní odchylku. Funkce DataHold uchovává na displeji poslední naměřené hodnoty. Ekvivalentní schéma měření může být nastaveno sériové nebo paralelní. Použití přístroje rozšiřují funkce sortování ve čtyřech hladinách NG, P1, P2 a P3 s možností nastavení akustického alarmu při dosažení hraničních podmínek (limitní podmínky se nastavují v procentech nominální hodnoty, dále se nastavuje uvedená nominální hodnota a D nebo Q). Během měření jsou současně zobrazeny hodnoty na hlavním (R, C, L) a vedlejším (Q, D) displeji. K ovládání funkcí a nastavení přístroje je určeno 8 tlačítek s více sdruženými funkcemi. Měřicí rozsahy jsou nastaveny automaticky nebo manuálně. Manuální režim měření je určen především pro rychlé měření součástek s podobnými velikostmi, kdy se zkracuje doba měření. Manuální rozsahy jsou celkem čtyři a lze předem nastavit rozsah, ve kterém bude měření probíhat. Mezi základní funkce přístroje patří, jak bylo již uvedeno, volba ekvivalentního schéma měření. Může být nastaveno sériové nebo paralelní ekvivalentní schéma. Např. při měření kapacit by mělo být nastaveno ekvivalentní schéma měření pode výrobce. Pokud není tato informace známa umožňuje určení ekvivalentního schéma měření při různých měřicích kmitočtech. Jestliže D se zvyšujícím kmitočtem roste je vhodné volit sériové schéma měření. V případě opačném je vhodné nastavit paralelní schéma měření. Vzhledem k tomu, že přístroj měří při třech základních kmitočtech lze určit a následně správně nastavit odpovídající ekvivalentní obvod. Měření indukčností s odpovídajícími výsledky je inverzní funkcí k měření kapacit. Z těchto důvodů je účelné měřit pasivní součástky s přístrojem umožňujícím nastavení více měřicích kmitočtů.

Fotografie

      Stolní provedení LCR měřiče TH 2820 s podobnými vlastnostmi jako provedení ruční TH 2821 měří kromě Z+Q, R +Q, L+Q, C+D parametrů také Z+D. Základní přesnost měření deklarovaná výrobcem je 0,25% (opět se určuje jako v předešlém případě). Velmi jednoduché nastavení parametrů a přístroje se prování ve dvou hladinách dvěma základními tlačítky a čtyřmi tlačítky pomocnými. Přístroj umožňuje opět sortování součástek, nastavené automatického nebo pevného manuálního režimu měření, kalibraci před měřením s otevřeným nebo uzavřeným obvodem. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny v reálném čase na dvouřádkovém LC displeji (2 x 5 číslic + jednotky s parametry a nastavení přístroje). Velmi přesné měření malých hodnot pasivních parametrů umožňuje Kelvinovo připojení eliminující vliv měřicích kabelů. LCR měřič BS 4020 je určen k laboratorním a servisní měření. Poměr užitných vlastností a pořizovací ceny zařazuje přístroj ve své třídě mezi nejkvalitnější měřidla.

Fotografie

       Stolní digitální LCR měřič BS 4020 s LED displejem (2 x 5 číslic + měřené parametry, jednotky a nastavení přístroje) je napájen ze sítě (242V / 50 Hz / 25W). Přístroj měří (R+Q, L+Q, Z+Q a C+D) parametry pasivních součástek při kmitočtech 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz a 10 kHz. Testovací napětí je možné nastavit v posloupnosti 100 mV, 300 mV a 1V. Základní přesnost deklaruje výrobce 0,1% (je závislá jak na velikosti a druhu měřené součástky, tak na limitních hodnotách v daném oboru měření). Kelvinovo připojení (součástí dodávky je připojení krokosvorkami a axiální) umožňuje velmi přesné měření s vyloučením vlivu měřicích kabelů.

      Nastavení měřicích parametrů přístroje se provádí pomocí čtyř základních tlačítek. Nastavují se měřené parametry (PARA), měřicí kmitočet (FREQ), napětí na měřeném obvodu (LEVEL), zobrazení měřených hodnot na displeji (DISP), rozsah měření (RANG), rychlost měření (SPEED) a kalibrace s otevřenými nebo zkratovanými svorkami (CLEAR).

      Po zmáčknutí tlačítka FUNC je možné nastavit rozšířené parametry přístroje, mezi které lze zahrnout: akustickou signalizaci (zapnuto / vypnuto), spouštění (manuální / automatické), ekvivalentní obvod měření (sériový / paralelní), sériovou linku RS 232 (vypnuta / zapnuta), sortování součástek (hladiny P1 / P3), hodnotu výstupního odporu (30 / 100 Ohm) a uzamčení možností změn nastavení. Opětovným zmáčknutí tlačítka FUNC je přístroj přepnut do režimu měření.

      Tlačítkem SET se nastavují referenční hodnoty (L-Q, C-D, R-Q, Z-Q) a úroveň hladin sortování (P1, P3). Po nastavení tolerancí a referenčních hodnot přístroj indukuje jestli jsou nebo nejsou měřené parametry v tolerančním poli. Zobrazení na LED displeji může být jak přímé (naměřené hodnoty), tak relativní odchylka od uživatelem nastavené referenční hodnoty.
V manuálním režimu měření je k dispozici také komunikační port Handler, umožňující zapojit přístroj do systému automatického měření. Po externím signálu START, začíná LCR měřič BS 4020 měřit. Komunikační protokol obsahuje ještě 4 signály výsledku sortování a 2 synchronní kontrolní signály umožňující ovládat externí zařízení (osazování součástek, pájení apod.). Přístroj obsahuje také rozhraní RS 232 (v příručce je popsán komunikační protokol).
Vlastnosti přístroje rozšiřuje, kromě výše uvedených vlastností také možnost nastavení výstupní impedanci (30, 100 Ohm). Používá se při testování speciálních komponentů citlivých jak na úroveň signálu na měřeném obvodu, tak nastavení ekvivalentního obvodu (měření indukčností s magnetickým jádrem, keramických kondenzátorů apod). měří při kmitočtech (100Hz, 120Hz, 1kHz 10kHz) s přesností na základních rozsazích 0,25%. Napětí na měřené součástce je dáno v pevné posloupnosti (300 mV, 500mV a 1Vrms). Softwarově je přístroj navržen podobně jako jeho předchůdci BS 4040H a BS 4010. Disponuje tedy všemi funkcemi uvedenými u těchto modelů. Dále obsahuje rozhraní RS 232 a Handelr. Může být použit jak v běžném laboratorním a servisním měření, tak ve výrobním procesu. Výše uvedené vlastnosti, zejména měření při kmitočtech až do 10kHz, proměnné testovací napětí, kalibrace, sériové a paralelení náhradní schéma a rozhraní RS 232, ve vztahu k pořizovacím nákladům, zařazují přístroj opět k vrcholu LCR měřičů.